2018

CULTUURSENSITIEVE ZORGAMBASSADEUR 2018-2021

EVA vzw en haar projectpartners, VUB-BAS en Kenniscentrum WWZ, werken volop aan de ontwikkeling van een nieuw transnationaal ESF-project “Cultuursensitieve zorgambassadeurs – Valoriseren van talenten+”.  EVA vzw wil met dit transnationaal project  het potentieel van werkzoekende met mantelzorgervaring en migratieachtergrond zichtbaar maken, versterken en valoriseren in functie van een aansluitende opleiding of tewerkstelling in de zorg.  Momenteel wordt het potentieel van deze mensen teveel over het hoofd gezien, hoewel de inzet van dit potentieel in o.a. de zorgsector kan zorgen voor een betere zorgverlening voor ouderen. Daarnaast stellen we vast dat klassieke systemen op het terrein van opleiding en tewerkstelling richting de zorg weinig bemoedigend zijn voor mensen met jaren van informele zorgervaring en ambitie om in de zorgsector te werken, terwijl de nood aan professionals die kunnen opereren in een superdiverse context groot is. Deze beperkende systemen erkennen te weinig dat potentieel en vormen eerder een hindernis dan een toegangspoort tot een job in de zorg. Zij zouden een betekenisvolle rol kunnen opnemen bij zorgvoorzieningen.

EVA wil op deze nood inspelen door een toegankelijk en aantrekkelijk trajectmodel te ontwikkelen dat  het potentieel en de talenten van deze werkzoekende met mantelzorgervaring en migratieachtergrond zichtbaar  en inzetbaar maakt. Het modeltraject wil hierop inzetten via drie wegen: individuele begeleiding, opleiding in groep, en werkplekleren. Het werkplekleren wordt gedifferentieerd in functie van de beoogde uitstroom na het valoriseringsparcours, enerzijds richting verkorte/anderslopende leertrajecten binnen de zorg, anderzijds richting tewerstelling met outreachende taken.

 

Om dit model te realiseren, werkt EVA  enerzijds verder op de succesfactoren van het trajectmodel dat reeds ontwikkeld is in 2017 in het kader van de ESF-oproep  ‘Innovatie door Exploratie’. Anderzijds zal EVA een transnationale samenwerking aangaan waarbij we alternatieve trainingsmodellen (incl. werkplekleren) in de zorg, outreachende werkingen binnen zorgvoorzieningen en EVC-systemen in het buitenland verkennen en evalueren. Deze nieuwe expertise en inzichten willen wij graag in concreto omzetten en (enkele) testcases ontwikkelen om aan te tonen hoe dat onbenut potentieel aangesproken, gewaardeerd en ontwikkeld kan worden zodat zij waardevolle medewerkers in de zorg worden.

Voor meer informatie over dit project kan je terecht bij Luc De Witte (luc.dewitte@evavzw.net) of Kamille De Backer (kamille.debacker@evavzw.net)

 

 

Met steun van

 

CULTURALLY SENSITIVE CARE AMBASSADORS – VALORIZING TALENTS+

EVA and her project partners, VUB-Belgian Ageing Studies and Kenniscentrum Welzijn Wonen Zorg, are developing a new transnational ESF-project “culturally sensitive care ambassadors – valorizing talents+”. EVA aims to make the potential of these informal caregivers with migrant roots visible and valorized in order to improve their transfer to training and job opportunities within the professional care. Currently, we live in a diverse society where the potential of people with a migrant background is a much overlooked feature. Nevertheless, the use of that potential, for example in the healthcare sector, can help to provide better healthcare for elderly people. In addition, we have identified that traditional systems in the field of education and employment are not encouraging people who have several years of informal carers’ experience and who are ambitious to work in the healthcare sector, while the need for professionals who can operate in a super-diverse context is extremely high. The restrictive systems don’t recognize the potential of these people. In this way, these systems are considered to be obstacles rather than gateways to a job in healthcare, although the informal caregivers with migrant roots could fulfill a meaningful role in care facilities.

EVA wants to respond to these needs by developing an accessible and appealing trajectory model that makes the potential of these informal caregivers with migrant roots visible and employable. The model will consist of three components: individual coaching, training in group, and workplace learning. The latter, i.e. workplace learning, is differentiated in order to achieve an improved access regarding additional vocational trainings and outreach based employment.

In order to realize this transnational project, EVA will partly rely on a trajectory model which is developed in 2017 with the support from ESF: call 316 – project number 6044. On the other hand, EVA will cooperate with transnational partners to further analyze alternative learning paths (incl. workplace learning) in the healthcare sector, outreach based approach methods in healthcare services, and accessible systems that recognize prior learning and previously acquired competencies abroad. Subsequently, we will translate these acquired expertise and insights into practice and develop (several) test cases to demonstrate how this unused potential could be addressed, valorized and unfolded so that they become valuable employees in the healthcare sector.

 

 

For more information about the project or the transnational cooperation, please contact Luc De Witte (luc.dewitte@evavzw.net) or Kamille De Backer (kamille.debacker@evvzw.net).

With the support from: