Missie

Het hart van EVA bxl klopt voor Brusselaars die leven in volksbuurten. We zijn een sociaal labo met solidaire genen en dito dromen. Welzijn, gelijkheid en vooruitgang creëren voor iedereen: daar staan wij elke dag voor op. Maar voorzieningen en (zorg)systemen zijn vaak
niet afgestemd op de diversiteit en het leven-zoals-het-is in de hoofdstad. Vooral (laaggeschoolde) Brusselaars met weinig inkomen
of een migratieachtergrond verdwijnen in de coulissen.

Kwalitatief onderwijs, warme zorg, degelijke huisvesting, betaald werk, talenten ontplooien: EVA bxl ijvert en knokt voor gelijke kansen en meer welzijn voor iedereen. Samen met alle betrokkenen bedenken, ontwikkelen, testen en evalueren we innovatieve oplossingen in de
vorm van creatieve projecten. Een inclusieve, solidaire samenleving: daar gaan wij voluit voor!

 

EVA bxl in actie!

Lees ons jaarverslag en kom te weten wat EVA bxl in 2019 allemaal heeft gerealiseerd.

Wil je meer weten?
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016

Visie

EVA bxl (respect)eert de dialoog. We detecteren sociale noden en gaan op zoek naar systemische en innovatieve oplossingen. Wat we bedenken, ontwikkelen, testen en evalueren gebeurt in overleg.
Altijd. Met betrokkenen, bewoners, medewerkers en partners. We waken scherp over onze kernwaarden: solidair in diversiteit, creatief en innovatief, co-constructie, en consequent. Zij helpen onze organisatie, onze projecten en onze mensen groeien.

 

EVA bxl helpt iedereen vooruit gaan, ongeacht afkomst, gender, opleiding of welk verschil dan ook. Woorden worden altijd daden en resulteren in innovatieve projecten, voor en door alle betrokkenen.
We werken continu aan een socialer Brussel waar welzijn, gelijkheid en vooruitgang vooropstaan. We leren van anderen en aan anderen. We geven onze opgebouwde kennis en ervaring graag door aan gelijkgestemde organisaties en burgerinitiatieven zodat solidariteit in Brussel een evidentie wordt.

 

De projecten genereren werk, inkomensverhoging en ontplooiingsmogelijkheden. En dat hebben mensen nodig om veerkrachtig in het leven te kunnen staan. Instituties en voorzieningen worden inclusief en bewust. Dat reflecteert op de hele maatschappij. We stimuleren vooruitgang op materieel, persoonlijk en werkvlak. EVA bxl gaat altijd vooruit, maar nooit alleen.

Het 5I-model

Als EVA bxl in de spiegel kijkt, ziet ze een dynamisch model, aanpasbaar aan meerdere contexten. De vijf fasen geven de innovatieve en co-constructieve aanpak van EVA bxl weer. Zij zijn onze leidraad. Hier kunnen we op terug vallen.

Inleven

sociale innovatie begint bij het erkennen van complexe uitdagingen en begrijpen wie je doelgroep is. inleving in zowel problematiek als je doelgroep is essentieel om relevante oplossingen te ontwikkelen.

Interpreteren

Om op een structurele manier relevante oplossingen vorm te geven, is het van  belang om de problematieken waarmee de doelgroep in contact komt te bekijken  vanuit een positieven ondernemende en oplossingsgerichte bril.

Ideevorming – De Baobab

De Boabab kreeg een nieuwe wending en haar partnerschappen breidde uit. Om hun partnerschap zo sterk en co-constructief mogelijk te maken deed De Baobab beroep op een externe speler, Schoolmakers. Zij faciliteerden dit proces en verfijnden de rollen, ambities en taken van elke actor.

Interpreteren – Entourage noord

Samen met de partners gaan we aan de slag. We leggen onze expertises bij elkaar en exploreren wat de basiselementen en het frame zijn van het project om daar verder op te kunnen bouwen. Door beroep te doen op het social designbureau ‘Namahn’, blijven we de focus van het project behouden. Het resultaat van dit denkproces zijn o.a. persona’s, modellen, etc. die de basis zullen vormen voor de concrete project uitwerking.

Inleven – Cultuursensitieve zorgambassadeurs

Personen met verschillende achtergronden, profielen, etc. hebben hun bevindingen geven over de thuiszorg in Brussel Verzorgsters, mantelverzorgers, senioren,  sleutelfiguren,… Iedereen kwam aan het woord. Dankzij hen konden we het project cultuursensitieve zorgambassadeurs vormgeven. Zij kennende zorgcontext in Brussel en weten ook de mazen in het net. Zij vertellen recht vanuit het hart hun bevindingen over de zorg in Brussel. Deze ervaringen voeden niet enkel het project, maar geven EVA bxl als organisatie mee vorm.
Quote: “De meest innoverende projecten zijn de projecten met een sterke participatieve inslag.”

Implementeren – Elmer

In het begin was de boodschap bij Elmer: “ Je moet u conformeren, je moet voldoen aan die eisen”. Dat was te doen volgens hen. Daarom beslisten ze om zich te schikken naar de regelgeving om erkend te worden. Vanaf dan heeft Elmer gebruik gemaakt van de bestaande reglementering. Zij zijn de kantlijnen ervan gaan opzoeken om hun eigen focus te behouden. Deze lijnen zijn er juist om open te rekken, om opzoek te gaan naar verandering en vooruitgang. EVA bxl werkt telkens op de rand van wat mogelijk is.
Quote: “Het is altijd zoeken naar beter, geen enkele moment wordt gezegd: we zijn er.”

Itereren en Valoriseren – Maison Biloba Huis

Dinsdagmiddag 18 december 2018 brachten Koning Filip en Koniging Mathilde een kerstbezoek aan het Maison Biloba Huis. Hierdoor werd niet enkel het project in de spotlights geplaatst, maar waren ook alle senioren in hun nopjes!

Ideevorming

Van een ruwe schets van mogelijkheden naar een concept-idee met duidelijke structuren en grenzen. Een relevant project bewaakt steeds de lijn tussen bewegingsvrijheid, schaalbaarheid en haalbaarheid.

Implementeren

Een idee blijft een idee als er geen actiegericht projectmanagement aan verbonden wordt. Het implementeren bijsturen en modereren van complexe projectsamenstellingen zijn cruciaal.

Itereren en valoriseren

Welke leerlessen kunnen getrokken worden uit het traject, en voor wie? Zijn er nieuwe opportuniteiten aan het licht gekomen tijdens dit traject? Hoe kunnen we de leerlessen best verspreiden?